ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ

ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠣᠭᠰᠠᠴᠠ
mission:
ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ᠃ᠪᠠᠳᠬ᠎ᠠ︵ᠲᠣᠯᠪᠤ︶ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶᠡᠰ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠨᠢ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁
ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠨ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁
ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
︽ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ︾ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁
ᠲᠣᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ
ᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠯᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠂ ︵ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ痛风ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ ︶  ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢᠴᠦᠳ ᠲᠦ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁
ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠳᠠᠢᠵᠤ ᠨᠣᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︖
ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠰᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠳᠠᠢᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠨ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁
ᠰᠠᠢᠨ ᠨᠣᠢᠷᠰᠤᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ︕
ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭ᠌ᠬᠢᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ︕
ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭ᠌ᠬᠢᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁
ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠺᠠᠯᠼ ᠲᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ︖
ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁
ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠣᠢ︖ ᠶᠠᠰᠤ ᠰᠡᠢᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁
ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ︵ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ
ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠢ ᠁